Trafikkanalyse

Planlegging av transport i dag skjer innenfor rammene av et kommunalt og nasjonalt ønske om å redusere bruken av privatbil til fordel for miljøvennlig transport som gange, sykling og kollektivreiser. I tillegg stilles det strenge krav til lav parkeringsdekning.

Å gjennomføre troverdige planer for en slik reduksjon i privatbilisme som også gagner forslagsstillere, krever inngående kunnskaper om plantema på tvers av ulike fagfelt. Det som med en felles betegnelse kalles «grønn mobilitet», inngår som en viktig bestanddel. Denne kunnskapen har våre ansatte. Sammen med eksterne aktører utarbeider vi kapasitetsberegninger av vegnettet og kommer med forslag til gode alternative løsninger for persontransport for å sikre at planer blir gjennomførbare.


Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger