Sosiokulturell analyse

Vi kan utarbeide sosiokulturelle stedsanalyser som et grunnlag for videre planlegging, eller som en del av en planleggingsprosess. I en sosiokulturell stedsanalyse avdekkes stedsbilder, stedsbruk, og stedsinteresser. Ved å kartlegge et steds særpreg, hva som er dets positive og negative faktorer, sitter man igjen med hva som er ønskelig å fremheve og videreutvikle som identitetsmarkører i den videre planleggingen.

Sosiokulturelle stedsanalyser kan være aktuelt for kommuner eller private initiativtakere i sitt planarbeid. I mange sammenhenger vil planarbeid og strategiarbeid både på overordnet og detaljnivå ha stor nytte av sosiokulturelle stedsanalyser for et vellykket resultat. Det gjelder både for de som skal bo der og de som skal drive næring der.

Analysen kan for eksempel brukes til:

  • identitetsbygging og profilering, motvirke fraflytting - øke innflytting
  • som grunnlag for entrepenørpolitikk
  • tiltrekke seg markedsinteresser
  • påvirke et steds videre utvikling

Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger