Risiko- og sårbarhetsanalyse

Formålet med risiko- og sårbarhetsanalyser er å legge grunnlag for en arealbruk som fremmer god samfunnsutvikling. For å forebygge uønskede hendelser utføres analysen tidlig i planprosessen slik at en har mulighet til å ta hensyn til eventuelle faremomenter. Analysen utarbeides ved å nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe med aktuell ekspertise og lokalkunnskap om området som skal belyses.

Opus har lang erfaring med risiko- og sårbarhetsanalyser. De siste par årene har vi satset på videreutdanning og kursing innenfor slike analyser, og vår ekspertkompetanse innen biologi, kulturminner, naturfarer og klimatilpasning sikrer at arealplaner blir gjennomførbare, fremtidsrettede og bærekraftige.

Risiko- og sårbarhetsanalyser er et krav i plan- og bygningsloven for alle arealplaner (§ 4-3). Detaljgraden på analysen tilpasses kompleksiteten og omfanget av planen.

Drone
Opus er registrert droneoperatør og følger luftfartsloven med forskrifter for droneflyvning og benytter seg av drone i flere prosjekter.


Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger