Landskapsanalyse

Norge kjennetegnes av store variasjoner i natur- og kulturlandskap over korte avstander. For å planlegge ny arealbruk best mulig er det nødvendig med en god forståelse av hva som kjennetegner landskapet. Med landskap menes også urbane omgivelser.

Vi har lang erfaring med å utarbeide landskapsanalyser hvor målet er at landskapet skal bli godt ivaretatt og utvikling skal skje uten at viktige verdier forringes. Dette gjøres ved å lage en oversikt over kvalitetene og landskapselementene i og rundt et planområde, og deretter vurdere landskapets sårbarhet/tåleevne opp mot planområdets ønskede formål. Analysen utføres med bakgrunn i nasjonale og regionale kartlegginger av landskapselementene i og rundt planområdet, og den er nøytralt formulert og etterprøvbar. En slik analyse gir et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere både nær- og fjernvirkning av landskapspåvirkningen av et foreslått tiltak.

Landskap skal omtales i alt planarbeid, men i noen saker stilles det krav om mer omfattende analyser eller konsekvensutredning.

Vi tilbyr:

  • Landskapsanalyse
  • Konsekvensutredning
  • Analyse av byform (urbane omgivelser)

Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger