Biologisk mangfold

I Opus Bergen har vi både biologer og landskapsarkitekter som har lang og variert erfaring med naturvurdering i forbindelse med planprosesser. Et tett samarbeid mellom biologer og arealplanleggere gjør at hensynet til biologisk mangfold blir vurdert tidlig i planarbeidet.

Vi tilbyr naturkartlegging, konsekvensutredning, rådgivning knyttet til biologisk mangfold og kan utføre økologisk dokumentasjon og forvaltningsplan i tråd med kriteriene i BREEAM NOR. Naturmangfoldsloven stiller strenge krav til dokumentasjon av biologisk mangfold i planprosesser. Ut fra planens størrelse og mulige risiko for skade på naturmangfoldet tilbyr vi utredninger og kartlegginger på tre ulike nivå:

Nivå 1
NML-vurdering (påkrevd i alle plansaker). En vurdering av tiltaket etter naturmangfoldslovens §§ 8-12. På dette nivået gjøres det kun en vurdering av eksisterende informasjon.

Nivå 2
En overordnet naturtyperegistrering og en vurdering av potensiell naturverdi. Gjøres ofte i forbindelse med rådgivningsfasen og før oppstart av plan for å kunne vurdere eventuelle konflikter i et område. 

Nivå 3
Kartlegging av biologisk mangfold, vilt, rødlistede arter og natur- og vegetasjonstyper som grunnlag for en konsekvensutredning. Videre gjøres det en vurdering av naturverdi, omfang og konsekvens. Vi har et bredt kontaktnettverk dersom det er behov for spisskompetanse innenfor enkelte organismegrupper.

Naturtypekartleggingen utføres i tråd med DN-13 (2007), NiN og konsekvensutredningsarbeidet tar utgangspunkt i metodikken i Statens Vegvesens håndbok V712 (2014).

 


Våre tjenester


Ledige stillinger

Alle stillinger