Dyngeland områdeplan

Utvikling av Dyngeland, Fana bydel, har vært på dagsorden som område for boligbygging i Bergen siden midten av 1970-tallet. I kommuneplanens arealdel 1998-2007 var området for første gang vist med arealbruk boligformål, et formål som er videreført i gjeldende kommuneplan 2010-2021 (område B24).

Området er på 1513 daa og ligger i den nordøstlige delen av Fana bydel, 3-5 km øst for Nesttun. Området er i dag sparsommelig utbygd, og de fleste boligene ligger langs Dyngelandsvegen i mindre boligfelt eller spredt. Det er gode naturgitte miljøkvaliteter i området. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse med effektiv areal- og energiutnyttelse og tilhørende infrastruktur, i tillegg til høy standard på grønn/blå infrastruktur.

Det ble varslet oppstart av privat reguleringsplan for området første gang i juni 2008. I forbindelse med ny planlov i 2009 valgte kommunen å benytte kommunal områdeplan, utarbeidet av private aktører, som planform. Områdeplanen er utarbeidet av Opus Bergen AS som plankonsulent for Dyngeland Utvikling AS og Dyngelandsdalen AS. Bergen kommune er premissgiver for områdeplanen og skal sikre at offentlige behov og hensyn ivaretas.

Våren 2015 vedtok bystyret i Bergen planprogrammet for Dyngeland, og vedtok samtidig at planen skulle utføres som pilotprosjekt for sertifisering etter Breeam Communities sertifiseringsstandard. Breeam er basert på et internasjonal rammeverk for bærekraft, hvor målet er en miljøvennlig og fremtidsrettet utbygging. Les mer om Breeam her.

27.januar 2016 ble det arrangert et nabomøte hvor alle beboerne på Dyngeland samt andre interesseorganisasjoner var invitert. Det var stort oppmøte og mye engasjement rundt planarbeidet. Referat fra møtet kan lastes opp nederst i saken.Flere prosjekt

Alle prosjekt

Ledige stillinger

Alle stillinger