Vestlundveien 9

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av utarbeidelse av privat reguleringsplan for gnr 25 bnr 197 m.fl., Vestlundveien 9, Fyllingsdalen, Bergen kommune.

Formålet med detaljreguleringen
Formålet med reguleringen er å legge til rette for handel med butikk på  inntil 1500 m2 og boliger med tilhørende tilkomst og annen infrastruktur.  

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Vestlundveien 9 AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen, i samarbeid med B+B Arkitekter AS.

Planområdet
Planområdet ligger nord i Fyllingsdalen bydel og er på ca 18,2 daa. I nord grenser området mot næringsbygg og ellers noe boligbebyggelse. Deler av Øvre Fyllingsvei og Vestlundsveien er tatt med i planområdet for å gi mulighet for å planlegge trafikksikkert tilkomst og forbindelser mot nærområdet. Tilkomst til planområdet er planlagt direkte fra Øvre Fyllingsvei. 

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som bebyggelse og anlegg. Området er i gjeldende reguleringsplan R 1186000, Fyllingsdalen, regulert til småhusbebyggelse og bensinstasjon. Deler av området omfattes av reguleringsplan nr 3870000 Fyllingsdalen, og er regulert til bolig og vei.

Informasjon, medvirkning og merknader
For mer informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger