Vågstranda

MELDING OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID
I medhold av plan og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av utarbeidelse av privat reguleringsplan for gnr 189 bnr 6 m.fl., Vågstranda, Rauma kommune.

Formålet med detaljreguleringen

Formålet med reguleringen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende tilkomst og annen infrastruktur.  

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Royal Oysters AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet
Planområdet ligger vest i Vågstranda og er på om lag 10 daa. Planområdet grenser mot LNF områder og sjø. Nabo eiendom 189/7 er tatt med i planen da adkomst til utbyggingsområdet i dag er løst over denne eiendommen. Tilkomst til planområdet er forutsatt løst via eksisterende vei med avkjørsel mot Straumsvegen. 

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som henholdsvis industriområde og LNF sone 4. En mindre del av planområdet i nord er innenfor verneområdet for plantefredning, men det er ikke planlagt utbygging her.  

Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket er vurdert slik at det ikke er konsekvensutredningspliktig.

Informasjon, medvirkning og merknader
For mer informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Rauma kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 

Frist for merknader er satt til


Har du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger