Ulset Vest

I medhold av plan og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-9 varsles det med dette igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 189 bnr 1 m.fl., Ulset Vest, Bergen kommune. I forbindelse med oppstart av planarbeidet blir også planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Ulset Utvikling AS. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
I gjeldende kommuneplan (2010-2021) er området vist som bebyggelse/anlegg – blandet og grønnstruktur. Et område sørøst i planområdet er satt av til offentlig eller privat tjenesteyting (skoletomt). Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og utgjør ca. 560 daa. Planområdet grenser til LNF-områder i vest, veiareal (Salhusvegen) i nord, og boligområder i øst og sør.

Planområdet er regulert til boligformål i reguleringsplan for Ulset Vest, planid 16350000 (2010). Planen legger til rette for 450 boliger som konsentrert småhusbebyggelse og blokker, med en utnyttelsesgrad som varierer mellom 35 ‐100 %‐BRA for boligfeltene. Planen regulerer også to barnehager og en skole.

Formålet med planen
Formålet med planarbeidet er å øke utnyttelsesgraden i området, og å legge om hovedvegtraséen i utbyggingsfeltet noe slik at terrenginngrep, skjæringer, fyllinger og total veglengde reduseres.

Saken har vært behandlet som prinsippsak i byrådet i Bergen kommune, som i vedtak 11.10.16 anbefalte oppstart av arbeid med planen. I Byrådets innstilling står det blant annet at «Selv om gjeldende plan er relativt ny, stiller byråden seg i utgangspunktet positiv til at området vurderes på nytt når det gjelder redusert areal til veier og flere boliger i området. Økt utnyttelse begrunnes med at området ligger relativt sentralt i Åsane.»

Utlegging av planprogram til offentlig ettersyn
Planforslaget er vurdert som konsekvensutredningspliktig etter konsekvensutredningsforskriften. Som del av planarbeidet er det derfor utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet legges med dette ut til offentlig ettersyn.

I planprogrammet er det formulert ett utbyggingsalternativ som skal konsekvensutredes, i tillegg til 0-alternativet. 

Informasjon og medvirkning:
Forslag til planprogram sendes til offentlige høringsinstanser. Planprogrammet kan lastes ned fra Opus Bergen AS sine nettsider: www.opus.no under fanen «planvarsel». Grunneiere i området og andre berørte parter som varsles med dette brevet kan også få tilsendt forslag til planprogram fra Opus Bergen AS ved forespørsel. I brevene som er sendt ut datert 01.02.17, er gårdsnummer 188 oppgitt ved en feil. Riktig gårdsnummer er 189.

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, se kontaktinfo nederst på brevarket.

Merknader til oppstartsmeldingen/planprogrammet:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post. Det bør fremkomme om merknaden gjelder innholdet i planprogrammet eller selve reguleringsarbeidet.

 OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

e-post: post@opus.no

 Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 17.03.2017.

Vidare saksgang
Etter at planprogrammet har vært på høring, skal planprogrammet fastsettes av Bergen kommune. Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Vennlig hilsen
Opus Bergen AS

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger