Sudndalen detaljregulering

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, og 12-8, blir det med dette varslet om at det skal settes i gang privat planarbeid for detaljregulering av Gnr. 42 bnr. 2 m.fl. Felt 9 og 10, Sudndalen, Hol kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Hallingskarvet Fjellgrend AS.
OPUS Bergen AS er utførende plankonsulent. 

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og utgjør ca. 113 daa.

Planstatus
Planområdet inngår som del av områdeplanen Gnr. 42 bnr. 1,2,3 m.fl. Sudndalslia (vedtatt 30.05.11) I den gjeldende planen er planområdet regulert til formålene fritidsbebyggelse, friluftsområde og vei, med krav om detaljregulering.

Formål
Formålet med planarbeidet er å regulere til fritidsbebyggelse og friluftsområde i tråd med arealformål i overordnet plan. Det skal planlegges for mindre hytter og disse skal etableres i tunstruktur med felles parkeringsløsning.  

Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket er vurdert slik at det ikke er konsekvensutredningspliktig.

Informasjon, medvirkning og merknader
For mer informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes   

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Eller sendes på e-post til post@opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Hol kommune - dette vil bli ivaretatt og samlet av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger