Strategisk planprogram for Liland, I/L6

Det varsles med dette om utlegging av revidert strategisk planprogram for Liland I/L6 til offentlig ettersyn i forbindelse med planarbeid for gnr 111 bnr 3 m.fl., i Ytrebygda, Bergen kommune.

Strategisk planprogram lå ute til offentlig høring i perioden 03.09.18 til 15.10.18. Det kom inn 8 merknader (7 offentlige og 1 privat). Merknadsoppsummering samt kommentarer ligger vedlagt planprogrammet. Planprogrammet er etter offentlig høring endret i tråd med innkomne merknader, samt at det er gjort justeringer etter merknader sendt inn til planoppstart januar 2018 fra AVINOR og Bergen Lufthavn Utvikling As (ligger også vedlagt). På grunn av at det er gjort større endringer i planprogrammet er det i samråd med Bergen kommune besluttet at planprogrammet legges ut til ny, offentlig høring.


Hva er et strategisk planprogram?
Et strategisk planprogram er ikke juridisk bindende, men er retningsgivende for bruken av et område. Det strategiske planprogrammet skal svare på de overordnede spørsmålene innenfor delfelt I/L6 i KDP BLÅE og være et strategisk dokument for den fremtidige detaljreguleringen som skal gjøres i feltet. Etter at planprogrammet har vært på høring, skal programmet vedtas av byrådet.


Forslagsstiller
Kokstad Property AS
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger på Lilandsjordet og utgjør totalt ca. 554,4 daa. Området er avgrenset som vist på vedlagt plankart.


Informasjon, medvirkning og merknader
Planprogrammet med vedlegg ligger på vår hjemmeside www.opus.no under «planvarsel». På hjemmesiden ligger også mer informasjon om planarbeidet og referat fra oppstartsmøtet med kommunen. For mer informasjon, ta kontakt med Opus Bergen AS. Det er mulig å få tilsendt planprogrammet i posten ved behov.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no, eventuelt så kan man skrive en merknad i boksen under.

Vennligst referer til prosjektnummer 15080 ved innsending av merknaden. Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planprogrammet.

Videre saksgang:
Etter at planprogrammet har vært på høring vil innkomne merknader gjennomgås og kommenteres. Deretter skal planprogrammet vedtas av byrådet.


Til orientering
Parallelt med arbeidet med strategisk planprogram har det blitt arbeidet med en detaljreguleringsplan for den nordøstlige delen av Liland, I/L 6. Reguleringsplanen baserer seg på føringer foreslått i planprogrammet. Videre saksgang er at reguleringsplanen skal sendes til kommunen til 1.gangs behandling i løpet av høsten og deretter legges ut på offentlig høring.

 

Med vennlig hilsen
Opus Bergen AS

Heidi Rosendahl Lindebotten

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger