Statsminister Michelsens vei 68

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 13 Bnr 18 m. fl, Statsminister Michelsensvei 68, Fana bydel, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Wahl Eiendom Boligutvikling AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt. Planområdet er ca. 2,6 daa stort og grenser til Boliger og Statsminister Michelsens veg.

Gjeldende planer som berører planområdet er Kommuneplanens arealdel (planid. 60910000), Kommunedelplan Ny-Paradis, Hop, Nesttun (planid. 15700000) og gjeldende reguleringsplan Fana gnr. 13 m. fl. Paradis (planid. 60760000).

Planområdet er regulert til senterområde S10 i områdeplan for Paradis, og gjeldende regulering tillater bruk av området til bolig, forretning og privat/offentlig tjenesteyting. Det planlagte tiltaket samsvarer med dette.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boliger, parkeringskjeller, tilkomst og tilhørende infrastruktur.

Planområdet er vurdert av Bergen kommune til ikke å kreve konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter Plan- og Bygningsloven.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen    

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 15.11.15.      

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger