Søvikmarka

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 38 bnr 15 og gnr 39, bnr 3 m.fl., Søvikmarka, Ytrebygda bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Heldal Eiendom AS. 
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er lokalisert vest for Steinsvikneset i Ytrebygda bydel. Planområdet, på ca 52,2 daa, er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor. Eiendommene g/bnr 38/15 og 39/3 som skal videreutvikles grenser mot Steinsvikskaret i sør, og er ikke bebygd. Området består i hovedsak av blandingsskog. Planområdet innbefatter etter innspill fra kommunen også nærliggende enkelttomter som i dag er uregulert (gnr/bnr 38/176, 38/121, 38/59, 39/170 og 39/57). 

Planstatus
Planområdet er i hovedsak uregulert. I gjeldende kommuneplan er planområdet satt av til byggeområde og en mindre del til grønnstruktur. Deler av planområdet er omfattet av hensynssone for støy og deler av planområdet er omfattet av funksjonell strandsone. 

Formålet med planarbeidet
Formålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge for boligformål, med tilhørende infrastruktur og båtplasser. 

Virkninger av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no

Merknader til oppstartsvarselet:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post. 

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen
e-post: post@opus.no
eller elektronisk gjennom www.opus.no via fanen «Planvarsel». Her ligger også notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune 

Vi ber om at det i merknaden blir referert til prosjektnummer P16071
Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

 Frist for innspill er satt til 29. januar 2017.

Vidare saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. 
Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger