Solheimsgaten 23

MELDING OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID:
I medhold av plan og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av utarbeidelse av privat reguleringsplan for gnr 158 bnr 30 m.fl., Solheimsgaten 23, Årstad, Bergen kommune.

Formålet med reguleringen
Formålet med reguleringen er å legge til rette for hotell og butikk samt kontor med tilhørende tilkomst og annen infrastruktur.  

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Solheimsgaten 23 AS.

Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger ved Danmarks plass i Årstad bydel og er på ca 73,2 daa. Solheimsgaten grenser til, men er ikke en del av Landmarks opprinnelige arkitektur for Danmarks plass. Planområdet grenser mot trafikkareal, næringsbygg og ellers noe boligbebyggelse. Deler av Vikens gate og Solheimsgaten er tatt med i planområdet for å gi mulighet for å planlegge trafikksikkert tilkomst og forbindelser mot nærområdet.

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som sentrumsformål. Området er i gjeldende reguleringsplan R 4840000, Solheimsgaten sør, regulert til forretning, kontor og bolig samt veiareal. Deler av området omfattes av reguleringsplan R 15690000 Solheimsviken næringspark og R 16970000 Bybane i Bergen, og er regulert til veiareal og gang- og sykkelvei. 

Informasjon, medvirkning og merknader
For mer informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger