Solåsen - Steinsvik

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 39 bnr 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik, Ytrebygda bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Veidekke Eiendom AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Ytrebygda bydel. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og er på ca 28,4 daa. Planområdet inkluderer eiendommene 39/10 og 39/392 m.fl, samt Feråsvegen til kryss ved Steinsvikvegen i nord og veien Austre Steinsvikåsen til kryss ved Steinsvikvegen i sør. Eiendommene ligger i et etablert boligområde.    

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet satt av til bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. Planområdet er i hovedsak regulert til boligformål og friområde i gjeldende reguleringsplan (planid 9090000).

Formålet med reguleringsendringen
Formålet med reguleringsendringen er å fortette et eksisterende boligområde, og legge til rette for rundt 90 boenheter i form av leilighetsbygg.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak. 

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.   

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.  

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.   

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger