Skurdalen

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, og 12-8, blir det med dette varslet om at det skal settes i gang privat planarbeid for detaljregulering av gnr/bnr 66/114, 82/1, 85/1, 88/1, 60/1 60/5, 60/7. 57/3 57/1 m.fl., Skurdalen, Hol kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Aasremmen AS og Geilo 950 AS. OPUS Bergen AS er utførende plankonsulent. 

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og utgjør ca. 431 daa.

Planstatus
Planområdet vist som område 124 i kommuneplanens arealdel med arealformålene, fritidsbebyggelse og grønnstruktur.

Formål
Formålet med planarbeidet er å regulere for fritidsbebyggelse, grønnstruktur og annen infrastruktur. Det er forutsatt tilkomst til planområdet via eksisterende avkjørsel i nord Hakkesetvegen /Solhovda. I planarbeidet vil det også vurderes mulighet for ny avkjørsel med tilkomstvei fra FV40.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen   

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Hol kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.    

Frist for merknader er satt til 27.03.15.     

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Hol kommune for behandling.    

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.   

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger