Skur 8 Dreggekaien

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 167 Bnr 1570 m. fl, Skur 8, Dreggekaien, Bergenhus bydel, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er S-8 Eiendom AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt. Planområdet er ca. 2,6 daa stort og er i kommuneplanens arealdel (2010-2021) vist som senterområde S8 Sjøfronten med sentrumsformål. I kommunedelplanene for Bergen sentrum (plannr. 15780000) og Bergen sentrum (plannr. 18740000) er planområdet vist som gangarealer med byromsbruk. 

I gjeldende plan for Bergenhus, Vågen, kaiene og Bryggen (plannr. 16040000) er planområdet vist som offentlig gangareal og offentlig bygning. I henhold til planen skal ny bebyggelse behandles som bebyggelsesplan (detaljregulering) med maksimalt omfang som eksisterende sjøbod, med maksimal gesimshøyde 8 meter og maksimal mønehøyde 11 meter. Ny bebyggelse bør ha samtidsuttrykk.

Planområdet grenser til kai/Vågen og Slottsgaten. Sjøkontakten og allmenhetens tilgang til de gode oppholds- og utsiktskvalitetene på stedet må ivaretas.Nybygg må ikke begrense bruken av kailinjen og utsiktsforholdene fra kaiplan.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å rive eksisterende bebyggelse og reise et nytt bygg på 800 m2 BRA over bakken med tilhørende kjeller. Bygget skal tilrettelegges for bevertning og informasjons- og servicesenter for småbåttrafikken.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen   

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.    

Frist for merknader er satt til 01.03.15.     

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.    

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.  

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger