Simonsviken

I medhold av plan- og bygningslovens § 21-3 varsles det om at OPUS To AS skal søke om rammetillatelse for utfylling i sjø på gnr. 149, bnr. 4, Simonsviken, Laksevåg bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Tiltakshaver er Simonsviken Næringspark AS.
Opus TO AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Eiendommen er lokalisert ved enden av Sjøkrigsskoleveien på Laksevåg.

Eiendommen er regulert til «industriareal» på land i plan 64150000 og avsatt til «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» i sjø i kommuneplanens arealdel. 

Søknaden krever dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens bestemmelse punkt 1 (plankrav) og kommuneplanens bestemmelse punkt 4 (25m byggegrense mot sjø).

Formålet med tiltaket
Formålet med tiltaket er å fylle igjen en bukt med stein, dels for å innvinne ekstra areal på kaiplan og dels for å få en større utnyttbar kailinje. Utfyllingen har et areal på ca. 1726 m2 og medfører et behov for inntil 20.000 m3 stein. Dette tilsvarer ca 2000 lastebillass med steinmasse.

Eiendommen er under regulering. Det søkes nå om midlertidig dispensasjon fra plankrav, formål og byggegrense mot sjø for å kunne gjennomføre utfyllingen før reguleringsplanen er vedtatt. Bakgrunnen er at massene trenger tid til å sette seg og masseoverskuddet i Bergensområdet.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen    

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger