Simonsviken Næringspark

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3, 12-8, 12-9, 12-14 og 14-2, samt §7 i forskrift om konsekvensutredninger, varsles oppheving av gjeldende reguleringsplan og igangsettelse av arbeid med privat reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning

Oppheving av gjeldende plan
I forbindelse med oppstart av privat reguleringsplan for Simonsviken, er det kommet krav fra kommunen om å oppheve gjeldende plan for området, plan 40260000 Laksevåg, gnr. 149 og gnr. 150 Nygård – Nygårdsvik – Gledesnes.

Utdrag fra notat fra oppstartsmøte, 10.07.2014:

Gjeldende plan 40260000 Laksevåg, gnr. 149 og gnr. 150, Nygård – Nygårdsvik – Gledesnes trådte i kraft 24.07.1964 og er basert på bygningsloven av 1924. Gjennomført utbygging er mange steder ikke i overensstemmelse med denne planen, og den egner seg ikke som hjemmelsgrunnlag for byggesaksbehandling i dag. Det anbefales derfor at planen oppheves gjennom dette planarbeidet. I så fall må alle berørte parter innenfor planområdet for denne gamle planen varsles om dette i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Virkningen av en evt. opphevelse vil være at det vil bli plankrav for alle tiltak som ikke omfattes av unntakene i bestemmelsene til KPA 2010. Disponering i forhold til dagens bruk endres ikke. Områder hvor planen oppheves og ikke reguleres gjennom planforslaget må da forholde seg til gjeldende KPA sine bestemmelser og plan- og bygningsloven.

Planen som oppheves strekker seg ut over planområdet for det private planarbeidet. Ved opphevelse av gjeldende plan vil kommuneplanens arealdel gjelde frem til eventuelt ny reguleringsplan vedtas i hele eller deler av området.

Oppstart av privat reguleringsplanarbeid

Forslagsstiller
Forslagsstiller av det private planarbeidet i Simonsviken er Simonsviken Næringspark AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Med privat reguleringsplan skal en forstå:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Planområdet
Planområdet omfatter i hovedsak industriområdet hvor Blikkvalseverket lå. Planområdet grenser til Sjøkrigsskolen i vest, ellers til sjø, industri, idrettsanlegg, veg og boliger, og er ca. 155 daa.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel (KDP 60910000) avsatt til bebyggelse og anlegg og idrettsanlegg.

I gjeldende reguleringsplan (40260000 Nygård-Nygårdsvik-Gledesnes) er området avsatt til industriareal.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planen er å utvide dagens næringspark med inntil 130 000 m² nytt næringsareal. En ønsker også å utvide dagens dypvannskai og utbedre veitilkomsten til området.

Endelige formål vil avklares i planarbeidet.

Utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn
Samlet overskrider bruksarealet man ønsker å regulere arealgrensen på 15 000 m² som er satt i Forskrift om konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven, og tiltaket må derfor konsekvensutredes. Som del av arbeidet med konsekvensutredningen er det utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet vedtas av Byrådet i Bergen kommune og fastsetter hva som skal utredes som del av konsekvensutredningen. Dette brevet varsler om offentlig høring av planprogrammet.

Informasjon og medvirkning
Planprogrammet sendes til offentlige høringsinstanser. Grunneiere i området og andre berørte parter kan få tilsendt forslag til planprogram fra Opus Bergen AS. Det er også mulig å laste ned planprogrammet fra denne siden, samt notat fra oppstartsmøtet med kommunen.

Dersom du har merknader til oppheving av planen, oppstart av det private planarbeid eller planprogrammet, kan disse sendes til:

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes elektronisk gjennom denne siden eller på e-post post@opus.no.

Det bør skilles mellom merknader som gjelder oppheving av gjeldende plan, innholdet i planprogrammet og merknader som gjelder selve reguleringsarbeidet.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang:
Etter at planprogrammet har vært på høring, skal planprogrammet vedtas av byrådet. Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling. Oppheving av gjeldende plan vil følge samme prosess som forslag til reguleringsplan.

For nærmere informasjon kontakt Opus Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger