Simonsviken Næringspark nytt offentlig ettersyn av planprogram

Det vises til pågående planarbeid for planID 64150000, Simonsviken Næringspark og fastsatt planprogram for konsekvensutredning, (fastsatt av byrådet 22.12.16). Det varsles nå om nytt offentlig ettersyn av planprogram med bakgrunn i endring av formålene som skal utredes.  

Varsel om nytt offentlig ettersyn av planprogram for pågående privat planarbeid for gnr 149 bnr 4 m. fl., Simonsviken Næringspark.

Det vises til pågående planarbeid for planID 64150000, Simonsviken Næringspark og fastsatt planprogram for konsekvensutredning, (fastsatt av byrådet 22.12.16). Det varsles nå om nytt offentlig ettersyn av planprogram med bakgrunn i endring av formålene som skal utredes.  

Det bes om merknader spesifikt knyttet til utredning av nye formål.

Forslagsstiller

Tiltakshaver er Simonsviken Næringspark AS.

Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Bakgrunn for varsling

Basert på endringer i overordnete planer siden oppstart av planarbeid, der området nå er omfattet av fortettingsområde for kompakt byutvikling (jf Strategisk temakart Bergen 2030), skal et større omfang av formål utredes som del av konsekvensutredningen. Nye formål er kontor, bolig, offentlig og privat tjenesteyting, idrettsanlegg, annen næring og en mindre andel forretning. Varselsbrev og planprogram gir nødvendig detaljert informasjon. Planprosess og selve planforslaget vil definere hvilke formål som reguleres og fordeling av disse.

Alternativenes fotavtrykk, omfang og utstrekning er identisk som i vedtatt planprogram, det er kun selve formålene som endres.

Planområdet

Planområdet vil reduseres i nordlig del (i sjø) i forhold til pågående planarbeid og er vist i kartet under. Planområdet omfatter i hovedsak industriområdet hvor Blikkvalseverket lå. Planområdet grenser til Sjøkrigsskolen i vest, ellers til sjø, industri, idrettsanlegg, veg og boliger, og er ca. 139 daa.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planen er å utvikle dagens næringspark med inntil 130 000 m². Reguleringsprosessen skal utrede en videreutvikling av området, hvor en i tillegg til eksisterende næringsdrift med lett industri/produksjon, håndverk og lager, utredes ny næringsdrift i form av kontor, offentlig og privat tjenesteyting og annen næring (messehall/konferansesenter/forskningssenter-park) og idrettsanlegg, samt bolig og forretning. En ønsker også å utvide dagens dypvannskai og utbedre veitilkomsten til området. Man vil også utrede hurtigbåt som mulig kollektivtransport for bydelen. 

Informasjon og medvirkning:

Vi ber om merknader utelukkende til endring av formål som skal utredes. Det presiseres at tidligere mottatte merknader knyttet til oppstart av planarbeid følger saken videre. Merknader til endringene i formål blir supplert inn i planprosessen og saksbehandlet.

Merknader knyttet vedtatt planprogram er innarbeidet i revidert planprogram. 

Merknader til endring av formål kan sendes:

OPUS Bergen AS

Strandgaten 59

5004 Bergen

 eller elektronisk gjennom www.opus.no/planvarsel

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50 eller post@opus.no

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger