Sandviksboder

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om at det skal settes i gang arbeid med reguleringsplan/detaljregulering for Gnr 168 Bnr 377 m.fl., Sandviksbodene, Bergenhus bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Lehmkuhlstranden AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i sentrumsområde S8 i kommuneplanens arealdel 2010-2021 (plannr. 60910000). I kommunedelplan Bergenhus Fjellsiden Nord (plannr. 15750000) er området avsatt til næring. I kommunedelplan for Bergen havn (plannr. 18740000) er sjøområdet avsatt til Vannareal for allmenn flerbruk – Akvakulturområde (VA).

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og planområdet er på ca. 11 daa. Planområdet grenser til sjø i sør, Sandviksveien 160 i vest, friområde i nord og Holmefjordboden i øst.

Gjeldende plan
Gjeldende reguleringsplan, vedtatt i 2011, for planområdet:
- Planid 6039000: Gnr. 168 bnr. 377, 379, Sandviksbodene 78c-80

Denne gjeldende planen regulerer for næringsbebyggelse med byggehøyder opp til kote 28 moh. (7.etg) og utnyttelsesgrad på til sammen 16.000 m2.

Ny plan
Formålet med planen er å endre gjeldende reguleringsplan, redusere tomteutnyttelse og byggehøyder og tilrettelegge for boligblokker med opp mot 100 boenheter og tilhørende infrastruktur. Adkomst og trafikk vil være en vesentlig del av planleggingen.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 20.12.15.      

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger