Sandviksboder - utvidet plangrense

I medhold av plan og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet utvidet plangrense for detaljreguleringsplan Gnr 168 Bnr 377 m.fl., Sandviksbodene, Bergenhus bydel, Bergen kommune (Planid 64780000).

Med privat reguleringsplan mener en
Privat reguleringsplan etter PBL § 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for sakshandbehandling.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sandviksboder 78 AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Sandviken og er avgrenset som vist på vedlagt kart. Det ble varslet oppstart av privat reguleringsplanarbeid 05.11.2015 og utvidet plangrense høst 2017. Planutvidelsen som nå varsles gjelder for to områder:

  1. Gangbro/gangveg: I møte med Bergen kommune 31.01.19 uttrykte kommunen ønske om at reguleringsplanen for Sandviksboder utvider plangrensen til også å inkludere gangbro over Elsesrohopen samt gangveg mellom bygg A og B, vist på illustrasjonsplanen til Elsesro på figur 1. Formålet med utvidelsen er å regulere dette arealet til offentlig areal.
  2. Adkomst til p-kjeller: Forslagsstiller ønsker å utvide plangrensen til også å inkludere deler av gnr/bnr 168/394, vist på figur 2. Formålet med utvidelsen er å sikre adkomst til parkeringskjeller. Adkomsten er lagt utenfor byggeformålet på Sandviksboder for å sikre at den blir offentlig tilgjengelig.

 Figur 1

Figur 1. Det varsles om utvidet plangrense av Sandviksboder-planen for å kunne regulere gangbro og gangareal vist på illustrasjonsplanen til Elsesro til offentlig område.

Figur 2

Figur 2.  Det varsles om utvidet plangrense av Sandviksboder-planen for å kunne regulere adkomst til parkeringskjeller i fjell. Adkomsten planlegges som heis-/trappehus og skal være offentlig. Adkomsten (sjakt A) er her vist på illustrasjonsplan til Sandviksboder-planen.


Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
Varselbrevet sendes til berørte naboer av de to områdene. Varselet blir ikke kunngjort.

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

 
Innspill til begrenset varsel
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. På vår hjemmeside ligger varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune. Merknader til dette varselet skal kun gjelde utvidelse av plangrense. Tidligere merknader innsendt til plansaken tas med videre i planarbeidet. 

     

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 11
5011 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no.

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P15049.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

  

OPUS Bergen AS,
Heidi R. Lindebotten

Vedlegg:          Kartskisse

 

Frist for merknader er satt til


Har du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger