Sandviksbodene

I medhold av plan og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet utvidet plangrense for reguleringsplan Gnr 168 Bnr 377 m.fl., Sandviksbodene, Bergenhus bydel, Bergen kommune.

Med privat planarbeid menes:
Privat reguleringsplan etter PBL § 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for sakshandbehandling.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Sandviksboder 78 AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Sandviken og er avgrenset som vist på vedlagt kart. Det ble varslet oppstart av privat reguleringsplanarbeid 05.11.2015 og utvidet plangrense høst 2017. I møte med Bergen kommune 21.02.18 ble det informert at det ikke er nødvendig å regulere areal over bakken for å kunne bygge underjordisk parkeringskjeller. Dette gir et nytt planområde på totalt ca 16,5 daa over bakken og ca 23 daa under bakken. Det er i tillegg tatt med noe ekstra buffer til innkjøring og heis/trappehus/tilkomst til anlegget. Planområdets nye areal er illustrert i vedlegg.

Planstatus
I Kommuneplanens arealdel 2010-2021 (plannr. 60910000) er det utvidede planområdet hovedsakelig satt av til sentrumsområde, S8. I kommunedelplan for Bergenhus Sandviken Fjellsiden Nord (plannr. 15750000) er utvidelsesområdet i avsatt til erverv, veg og offentlig formål.

Gjeldende plan
Gjeldende reguleringsplan, vedtatt i 2011, for planområdet:
-        Planid 6039000: Gnr. 168 bnr. 377, 379, Sandviksbodene 78c-80

 Reguleringsplanen dekker noen små deler av det utvidede planområdet, regulert til veg og friområde. Ingen av disse berøres/påvirkes av utvidelsen.

Formålet med begrenset varsel
Formålet med varselet er å sikre areal til adkomst til parkering i fjell for planområdet / nærområdet samt tilkomst til denne, se vedlagte kartskisse. Det planlegges ikke tiltak over bakken annet enn heis og trappehus i området rett bak Marine Harvest AS samt i krysset Måseskjærsveien/Sandviksveien.

Virkninger av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene. 

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Innspill til oppstartsvarselet
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. 

Post: 

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

e-post:

post@opus.no

 

nett:

www.opus.no

via fanen «Planvarsel»

 Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P15049.

 Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Vidare saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Vennlig hilsen

Opus Bergen AS

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger