Sandslihagen

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om igangsetting av privat detaljregulering for Sandslihagen, gnr 116 bnr 119 m.fl., i Ytrebygda bydel, Bergen kommune.

Med privat planarbeid menes
Privat reguleringsplan etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for sakshandbehandling. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sandslimarka 260 AS. 
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt, og utgjør ca. 30 daa. Planområdet er varslet romslig for å muliggjøre gode løsninger for allmennheten i tilstøtende byrom. Avgrensning av planområdet kan bli redusert underveis i planprosessen.

Per i dag er hoveddelen av planområdet bebygget og huser kontor og datalagring med tilhørende parkeringsareal. Planområdet omfatter noe trafikkareal i sør, vest og nord, samt deler av grøntdrag i øst. Trafikkareal og grøntdrag er inntatt i plan etter oppfordring fra kommunen, med tanke på å etablere gode gangforbindelser til friluftsområder og nærområdet for øvrig. Planområdet vil ha tilkomst fra Sandslimarka.

Plangrense følger bybanetraséen og grenser mot trafikkareal og næring mot vest. I sør grenser planområdet mot barnehage og parkeringsareal. Mot øst fortsetter grøntområdet i form av et dalsøkk orientert nord-sør med vassdrag som fører til Skranevatnet. I nord grenser området mot eneboligbebyggelse fra 1980-tallet.

Planstatus
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-2021 satt av til bebyggelse og anlegg. Hovedarealet i plan inngår i gjeldende reguleringsplan Sandsli Vest fra 2015 (arealplan-ID 61500000) som BK1 med arealformål kontor. Trafikkareal og barnehage i sør, kombinerte formål (bolig, forretning, kontor, tjenesteyting) i vest, samt grøntareal i øst inngår i samme plan. Vei nord i planområdet og boligområdet videre mot nord er regulert i eldre plan fra 1982 (arealplan-ID 5505500) som henholdsvis kjøreveg og boliger. I vest og sørvest berører planområdet reguleringsplan Bybanen Rådal – Flesland fra 2014 (arealplan-ID 61170000). I forslag til ny KPA (2016) er planområdet vist som byfortettingssone. 

Formålet med planen
Formålet med planen er i hovedsak å tilrettelegge for boliger i form av blokkbebyggelse. Tiltaket et tenkt utformet i storkvartalsstruktur med et romslig gårdsrom og gode tverrforbindelser. Bilparkering legges under grunnen, mens gårdsrommet kan huse sykkelfasiliteter og grønne kvaliteter. Videre åpnes det for noe næring i form av handel. Omkring storkvartalet skal det tilrettelegges for gode kvaliteter i tilstøtende byrom med gode forbindelser til bybanestopp, grøntdrag øvrige omgivelser.

Bergen kommune har vurdert at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger, på bakgrunn av at planen ikke involverer nye områder for utbygging og er samsvar med ønsket utvikling. Området er for øvrig konsekvensutredet for gjeldende reguleringsplan.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt Opus Bergen AS, tlf. 55 21 41 50 eller e-post: post@opus.no.

Innspill til oppstartsmeldingen:
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller via vår nettside. Her finner en også varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P17022

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 27.11.2017.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil også da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger