Sandsli

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr. 116 bnr. 228 m.fl., Sandsli, Ytrebygda bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sandsli Boligutvikling AS. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Ytrebygda bydel. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og er på ca. 27,4 daa. Planområdet omfatter 116/228 og inkluderer del av tilgrensende eiendommer 116/83, 157, 159, 160 og 86m.fl. Bergen kommune har bedt om at det i planarbeidet vurderes mulighet for å regulere gangveiforbindelse fra Sandsliåsen mot bybanestopp ved Sandslivegen. Planområdet grenser mot boligbebyggelse i nord og næringsbebyggelse i sør.

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet satt av til bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. I gjeldende reguleringsplan er planområdet i hovedsak vist som næring (kontor) og friområde (planid 62400000).

Formålet med reguleringsendringen
Formålet med reguleringsendringen er omregulering fra næringsbebyggelse til boligformål. Det planlegges for rundt 90 nye boenheter i form av leilighetsbygg.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:     

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen    

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 12.07.15.      

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.  

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger