Salhus Næring

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 varsles det med dette igangsetting av privat detaljregulering for Åsane, gnr. 189 bnr. 414, mfl. ved Salhusveien, Bergen kommune. 

MELDING OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID:

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om igangsetting av privat detaljregulering for Salhus Næring, gnr 189 bnr 414 m.fl., i Åsane, Bergen kommune.

Med privat reguleringsplan mener en:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Cartas AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet, og utgjør ca. 24 daa. Per i dag er planområdet ubebygd. I retning sørøst – nordvest renner en elv. Området domineres av veikantvegetasjon, noe restareal etter jordbruk, litt skog helt i nord og noe massedeponering langs vei i sør. Planområdet grenser til Salhusveien i sørvest og på andre siden av denne, et område som er under utvikling, (jf. igangsatt planarbeid for Ulsetstemma). Mot nordøst grenser planområdet i hovedsak mot skog samt noe eldre boligbebyggelse. Planområdet vil benytte eksisterende tilkomstvei. 

Planstatus
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-2021 satt av til bebyggelse og anlegg, samt noe LNF område. Området er for øvrig avsatt i kommunedelplan for Åsane sentrale deler fra 2006 (KDP), dels som fremtidig industri og lager, dels som fremtidig friområde. Veiarealet og nærliggende areal er regulert som annen veigrunn/kjørevei i plan for Åsane, Ulset vest fra 2010.

Formålet med planen:
Formålet med planen er i hovedsak å tilrettelegge for næring, med opptil 5000 m2 BRA inkludert parkering. En planlegger inntil 1500 m2 forretning/dagligvare, og de resterende inntil 3500m2 som næring.

Bergen kommune har vurdert at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Bakgrunnen for dette er samsvar med KPA og hovedsakelig med KDP, planlagt størrelse på utbyggingen (under 15 000 m2) og at man ikke planlegger for tiltak som forringer elvekvalitet og -føring.

Selv om planen foreslår formål forretning/dagligvare som ikke er nedfelt i KDP, så er omfanget svært begrenset, og det er fortsatt innenfor KPA sitt formål bebyggelse og anlegg. Tiltaket vurderes derfor til å ikke utløse konsekvensutredning jf. forskriftens § 3 b).

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt Opus Bergen AS, tlf. 55 21 41 50 eller e-post: post@opus.no.

Innspill til oppstartsmeldingen:
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller via vår nettside. Her finner en også varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P17003.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 21.07.2017.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

 

OPUS Bergen AS

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger