Sandviksbodene

VARSEL OM UTVIDET PLANGRENSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 168 BNR 377 M.FL., SANDVIKSBODENE, BERGENHUS BYDEL, BERGEN KOMMUNE.

I medhold av plan og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet utvidet plangrense for reguleringsplan Gnr 168 Bnr 377 m.fl., Sandviksbodene, Bergenhus bydel, Bergen kommune.

Med privat reguleringsplan mener en
Privat reguleringsplan etter PBL § 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for sakshandbehandling. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sandviksboder 78 AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Sandviken og er avgrenset som vist på vedlagt kart. Det ble varslet oppstart av privat reguleringsplanarbeid 05.11.2015. Reguleringsplanen utvides nå med ca. 13 700 m2, i sin helhet under bakken. Dette gir et nytt planområde på totalt 25,5 daa. Planområdets nye areal er illustrert i vedlegg. 

Planstatus
I Kommuneplanens arealdel 2010-2021 (plannr. 60910000) er det utvidede planområdet hovedsakelig satt av til sentrumsområde, S8. Et mindre område ved kryss i Sandviksveien er satt av til friområde. I kommunedelplan for Bergenhus Sandviken Fjellsiden Nord (plannr. 15750000) er området i hovedsak avsatt til boligområde. Området sør for Sandviksveien er satt av til erverv, og friområdet fra kommuneplanens arealdel er videreført i kommunedelplanen.

Gjeldende reguleringsplan:
Gjeldende reguleringsplan, vedtatt i 2011, for planområdet:
-        Planid 6039000: Gnr. 168 bnr. 377, 379, Sandviksbodene 78c-80

Reguleringsplanen dekker deler av det utvidede planområdet, hvor deler er regulert til lekeområde, veg og friområde. 

Formålet med utvidet plangrense
Formålet med utvidet plangrense er kun å sikre areal til parkering i fjell for planområdet / nærområdet. Det planlegges ikke tiltak over bakken.  

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning
Varselbrevet sendes offentlige instanser, naboer og andre som kan berøres av plangrensen.
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Innspill til oppstartsmeldingen
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet og som gjelder utvidet plangrense kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. Her ligger varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P15049.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 06.11.2017.

Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

OPUS Bergen AS

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger