Sagavika

I medhold av plan og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-9 varsles det med dette igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 95 bnr 2 m.fl., Sagavika, Bergen kommune.

I forbindelse med oppstart av planarbeidet blir også planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn.

Forslagsstiller 
Forslagsstiller er Nye Rosendahl Industrier AS KS. 
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
I gjeldende kommuneplan (2010-2021) er området vist som bebyggelse/anlegg – blandet. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og utgjør ca. 55 daa. Planområdet grenser til friområde, boliger, veiareal og sjøareal.

Formålet med planen:
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse i området. Mulighetene for kombinert formål bolig/næring skal utredes i planprosessen. En ønsker å tilrettelegge for god tilgjengelighet til sjøfronten for allmennheten. Eksisterende bygningsstruktur med kulturhistorisk verdi planlegges videreført.

Utlegging av planprogram til offentlig ettersyn.

Planprogram
Planforslaget er vurdert som konsekvensutredningspliktig etter konsekvensutredningsforskriften. Som del av planarbeidet er det derfor utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet legges med dette ut til offentlig ettersyn.

I planprogrammet er det formulert to utbyggingsalternativer som skal konsekvensutredes. Tidligere i planprosessen ble det arbeidet med to alternativer med ulik fordeling av nærings- og boligformål. Nå har en landet på to utbyggingsalternativer der det ene er et rent boligformål, mens det andre er et formål med kombinert bolig og næring.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 13.05.16.      

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger