Sagavika - utvidet plangrense

I medhold av plan og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet utvidet plangrense for reguleringsplan 64640000 for Fana, gnr. 95 bnr. 2 m.fl., Sagavika, Bergen kommune.

 

Med privat reguleringsplan skal en forstå

Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

 

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Rosendahl Industrier AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

 

Planområdet og gjeldende regulering

Planområdet ligger i Fana bydel og er avgrenset som vist på vedlagt kart. Det ble varslet oppstart av privat reguleringsplanarbeid samt utlegging av planprogram til offentlig ettersyn 31.03.2016.

I gjeldende kommuneplan (2010-2021) er området vist som bebyggelse/anlegg – blandet. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kart. Planområdet grenser til friområde, boliger, veiareal og sjøareal.

 

Formålet med utvidelse av planområdet

Formålet med utvidelsen av planområdet er å utvide planområdet mot sørvest slik at det kan sikres areal til regulering av en gang- og sykkelveg langs Krokeidevegen forbi svingen fram til eksisterende gang- og sykkelveg på vestsiden av Krokeidevegen, jf. tilleggsuttalelse fra Statens Vegvesen datert 20.06.16. Se vedlegg.

Planområdets nye areal er illustrert i vedlegg.

 

Virkning av planen

Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

 

Informasjon og medvirkning

Varselbrevet sendes til eiendommer som er direkte påvirket av utvidelsen av plangrensen, samt offentlige instanser. Varselet kan også ses på nettsiden vår, www.opus.no.

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55214150, e-post post@opus.no

 

Innspill til begrenset til varsel
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. Her ligger varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

 

Frist for innspill er satt til 18.11.2018. Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P14123.

 

Videre saksgang

Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt til


Har du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger