Sætrefjellet

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 302 bnr 499 m.fl., Sætrefjellet, Arna bydel, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Property Vest AS. Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Arna bydel. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og er på ca. 316 daa. Planområdet inkluderer eiendommen 302/499 m.fl, samt hele veistrekningen fra Sætrefjellet og østover ned til og med krysset i Peter Jebsens veg, og veistrekningen Gamsvegen i vestlig retning til og med krysset i Gaupåsvegen. Planområdet grenser til etablerte boligområder med frittliggende eneboliger og tomannsboliger. 

Planstatus
I gjeldende kommuneplan, KPA 2010, er planområdet satt av til bebyggelse og anlegg, LNF og grønnstruktur. I kommunedelplan (KDP) for Ytre-Arna er planområdet avsatt til fremtidig bolig, LNF og fremtidig friområde. Det er to områder som er avsatt til fremtidig bolig i KDP for Ytre-Arna, b3 og b10. Planområdet er i dag uregulert. 

Formålet med reguleringsplan
I reguleringsplanforslaget er det lagt til rette for bolig i form av tett/lav bebyggelse med rekkehus og eneboliger.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Eller via e-post post@opus.no. Det er også mulig å sende merknad via denne siden. 
Vi ber om at der i merknaden blir referert til prosjektnummer P15063.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang
Etter at merknadsfristen er ute vil planen utarbeides, før forslaget sendes til Bergen kommune for saksbehandling.

Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planforslaget ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger