Paradis Hage

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 13 Bnr 143 m. fl, Paradis Hage, Paradis, Fana bydel, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Paradis Hage AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt. Planområdet er ca. 5,2 daa stort og er i kommuneplanens arealdel (2010-2021) vist som senterområde S15. I kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun Vest (P15700000) er planområdet vist som boligområde. I områdeplan for Paradis (R60760000) er planområdet vist som felt S1 med sentrumsformål.

Planområdet grenser til boliger og trafikkareal. 

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for sentrumsformål med i hovedsak boliger med innslag av handel. Det legges opp til en noe høyere utnyttelsesgrad enn områdeplan for Paradis (R60760000) angir. Planforslaget vil ikke gå utover høyden som er fastsatt i områdeplanen.

En del problemstillinger anses avklart i områdereguleringsplanen.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.    

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen  

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.   

Frist for merknader er satt til 25.01.15.    

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.    

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger