Nygårdsparken barnehage

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-9, samt § 7 i forskrift om konsekvensutredning, varsles det igangsetting av arbeid med privat reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Gnr. 164 bnr. 474 m.fl., Nygårdsparken barnehage, B

Planarbeidet var første gang varslet i mars 2010. Det ble deretter fremmet krav om konsekvensutredning, og planen ble varslet på nytt sammen med kunngjøring av planprogram. Nygårdsparken som planområdet inngår i har vært midlertidig fredet, men den midlertidige fredningen er nå opphevet for selve parkarealet. Planarbeidet er vurdert konsekvensutredningspliktig jf. Forskrift om konsekvensutredning, § 4, vedlegg III, bokstav b). Planarbeidet settes nå i gang på nytt, og revidert planprogram kunngjøres her sammen med varsel om oppstart.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Bergen kommune Etat for utbygging.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Den aktuelle eiendommen hvor det skal etableres barnehage er i dag i bruk til Nygårdsparken midlertidige barnehage, og reguleringsplanen skal tilrettelegge for videre drift av barnehagen.

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og planområdet er ca 7,3 daa.

Planområdet grenser i nord og øst til Nygårdsparken, i vest til boligområder, og i sør til vei og næringsområde Marineholmen.

Formålet med planen er:
Å legge til rette for barnehage med tilhørende infrastruktur. Midlertidig barnehage vil omgjøres til en permanent barnehage, men med størrelse som en midlertidig barnehage.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:     

OPUS Bergen
AS Strandgaten 59
5004 Bergen    

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 28.06.15.      

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.  

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger