Nygårdsgaten 114

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1, 12-8, 12-9, 12-14 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredninger, varsles igangsetting av privat reguleringsendring med tilhørende konsekvensutredning og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn, for gnr. 

Formålet med reguleringsendringen
Planarbeidet har som formål er å skape gode arealer for utbygging til sentrumsformål, kontor, tjenesteyting og eventuelt bolig, med nytt næringsareal i størrelsesorden 60 000 m2, i tillegg til ca. 30.000 m2 eksisterende.
Formålet med planen er i tråd med gjeldende kommuneplan, der arealet er avsatt til senterområde.

Det vil utarbeides en konsekvensutredning. Formålet med en konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak. Det må også tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Et planprogram skal vedtas tidlig i prosessen for å avklare rammer og premisser for planarbeid med konsekvensutredning.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Odfjell Eiendom AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet
Planområdet ligger i Nygårdsgaten 112-114 på Nedre Nygård i Bergen sentrum. Planområdet grenser til veg, næring og skole, og er på ca. 11,2 daa. 

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som senterområde S1. Området ligger også innenfor område hvor det er åpnet opp for bygging av høyhus.
Området er i gjeldende reguleringsplan ArealplanID 5870000, Vestre Strømkaien, og er her vist som ”byggeområde: kontorer, offentlige bygninger (skoler)”.

Informasjon, medvirkning og merknader
For mer informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

OPUS Bergen AS Strandgaten 59 5004 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger