Nygårdsgaten 112-114

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles utvidelse av planområde for gnr. 164, bnr. 865 m.fl., Nygårdsgaten 114, Bergenhus, Bergen kommune. 

Utvidelse av planområdet
Byrådet behandlet planprogram for Nygårdsgaten 112-114, arealplan-ID 63700000, i sak 1263/14.  Der ble det vedtatt følgende

«c) Planområdet utvides til også å omfatte bygningsnummer 139851242 (Bergen Maritime skole) og deler av gategrunnen vest og øst for dette.» 

På bakgrunn av dette vedtaket varsles det utvidelse av planområdet. 

Vi viser til tidligere varsel datert 8.11.2013 og tar med følgende informasjon fra dette varselet: 

Formålet med reguleringsendringen
Planarbeidet har som formål er å skape gode arealer for utbygging til sentrumsformål, kontor, hotell og tjenesteyting med nytt næringsareal i størrelsesorden 90 000 m2, hvor 30.000 m² er eksisterende i dag. Formålet med planen er i tråd med gjeldende kommuneplan, der arealet er avsatt til senterområde.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Odfjell Eiendom AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Nygårdsgaten 112-114 på Nedre Nygård i Bergen sentrum. Planområdet grenser til veg, næring og skole, og er på ca. 17 daa.

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som senterområde S1. Området ligger også innenfor område hvor det er åpnet opp for bygging av høyhus.
Området er i gjeldende reguleringsplan ArealplanID 5870000, Vestre Strømkaien, og er her vist som ”byggeområde: kontorer, offentlige bygninger (skoler)”. Planen overlapper også noe areal i reguleringsplan ArealplanID 63040000, Lars Hilles gate 30, og er der vist som «torg, trase for jernbane og kombinerte formål for samferdselsanlegg».  

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak. 

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post: post@opus.no  

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune - dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.  

Videre saksgang:
Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger