Nybøhagen

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 41 Bnr 757 m. fl, Nybøhagen, Fana bydel, Bergen kommune. 

Tidligere planprosess i området
Det har vært utarbeidet et planforslag for området (planid. 62560000, saksnr. 201125902). Dette planforslaget var på offentlig høring 07.04.2013 - 21.05.2013. Byrådet behandlet saken

16.10.2014 og gjorde negativt vedtak begrunnet i utnyttelsesgrad og vei. På grunn av dette ble planforslaget trukket. Det startes nå opp nytt planarbeid for å fremme plan i tråd med byrådets signaler.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Nybøveien AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt. Planområdet er 25,3 daa stort og er i kommuneplanens arealdel (2010-2021) regulert til bebyggelse og anlegg samt grønnstruktur.
Planområdet grenser stort sett til etablert boligfelt, grøntområde, Vossabanetraseen og vei. 

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppføring av boliger og grøntområde i området som er avsatt som bebyggelse og anlegg samt grønnstruktur i kommuneplanens arealdel. Det legges også til rette for en nødvendig utvidelse av Nybøveien med kobling mot Vossabanetraseen. 

Sammenlignet med tidligere plan (planid. 62560000) planlegges en lavere tomteutnyttelse.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene. 

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.   

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.  

Videre saksgang:

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.   

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger