Øvregaten

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 167 bnr 1545 m.fl., Øvregaten, Bergenhus bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er MIA Eiendom AS. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Bergenhus bydel. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, er på ca 1,5 daa, og omfatter eiendommene g/bnr 167/1545, 1724, 1728 m.fl. Eiendommene innenfor planområdet er i dag ikke bebygd, men er i hovedsak asfaltert og benyttet som parkeringsareal. Eiendommene ligger i et etablert boligområde.  

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet satt av til sentrumsformål (S1) og friområde. I kommunedelplanen for Sandviken-Fjellsiden nord er størstedelen av planområdet vist med formål veiareal, mens mindre deler av planområdet er vist med formålene annet byggeområde, boligområde og friområde. Planområdet er regulert til annet byggeområde (blandet sentrumsformål) og annet trafikkområde (gangareal med byromsbruk) i gjeldende reguleringsplan (planid 16040000). Planområdet ligger i et område med store kulturminneverdier. Kulturminner blir derfor et viktig utredningstema i den videre planprosessen.

Formålet med reguleringsendringen
Formålet med reguleringsendringen er å fortette et eksisterende boligområde med nytt areal i form av en kombinasjon av formål bolig og næring.

Virkninger av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Merknader til oppstartsvarselet:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

e-post: post@opus.no

eller elektronisk gjennom www.opus.no via fanen «Planvarsel». Her ligger også notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune 

Vi ber om at det i merknaden blir referert til prosjektnummer P16023.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt til


Har du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger