Nordre Hauglandsøy

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 20 Bnr 239 m.fl., Nordre Hauglandsøy, Askøy kommune

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Hauglandsøy fritid AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er regulert av planID 390, vedtatt til fritidsbebyggelse i plan, 25.05.2013, (PlanID 317). 
Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor, og planområdet er ca. 85,75 daa. 

Planområdet grenser til stort sett til sjø, med naturområder og fritidshytter i sør. Grensen strekker seg med regulert kabelferge over til og med kai på Hanøysundet. I all hovedsak vil reguleringsplanen tilrettelegge justeringer for å gi bedre løsninger og kvaliteter ved utbygging.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppføring av et hyttefelt på de regulerte eiendommene med tilhørende tilkomst fra kabelfergen. I all hovedsak er det mindre justeringer av eksisterende reguleringsplan, men den totale mengden justeringer utgjør et krav om ny reguleringsplan.  

Estetikk og hytteplasseringer vil være en viktig del av planleggingen. 

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post: post@opus.no

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune - dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 

Videre saksgang:
Etter at merknadsfristen er ute vil planen utarbeides, før forslaget sendes til Askøy kommune for saksbehandling. 

Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger