Myrdal bolig og idrett

I medhold av plan og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-9 varsles det med dette igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 188 bnr 9, m.fl., Myrdal bolig og idrett, Bergen kommune. I forbindelse med oppstart av planarbeidet blir også planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn.  

VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT PLANARBEID:

I medhold av plan og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-9 varsles det med dette igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 188 bnr 9, m.fl., Myrdal bolig og idrett, Bergen kommune. I forbindelse med oppstart av planarbeidet blir også planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn.

Med privat reguleringsplan menes:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Åsane Arena AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Myrdal, sentralt i Åsane bydel, Bergen kommune. Det er ca. 310 daa og består av gnr. 188 bnr. 3, 4 og 9 m.fl. Området omfatter hovedsakelig naturområder, samt en skole, to barnehager og et område med eneboliger. Vestlandshallen med idrettsbaner ligger nordøst for planområdet. Kjøpesentrene Åsane senter og Horisont ligger hhv. sør og sørøst for planområdet, mens det i vest og nordvest grenser til boligområder og grøntområde helt nord. 

Planstatus
I gjeldende kommuneplan (2010-2021) er planområdet i hovedsak avsatt til arealformål bebyggelse og anlegg. I KDP Åsane sentrale deler (2006) er planområdet i hovedsak avsatt til formål friområde og sikret friområde.    

Hoveddelen av planområdet er regulert i eldre reguleringsplan, fra 1975, planid 3710000. Planen regulerer byggeområde for bolig, integrert bebyggelse og offentlig bebyggelse, samt trafikkarealer, friarealer og friluftsområder. En mindre del av planområdet i øst er videre regulert i gjeldende reguleringsplan fra 2004, planid 17520000, som i hovedsak regulerer idrettsanlegg og barnehage.

Formålet med planen:
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bolig, skole/barnehage, idrett, infrastruktur og grønnstruktur. Det planlegges for en forholdsvis kompakt utbygging, men med fokus på bærekraft og ambisjon om å være et 0-utslippsprosjekt. Boligområdet planlegges bilfritt, med god tilrettelegging for gående, syklende og friluftsliv. Grønne korridorer gjennom planområdet er lagt som forutsetning.

UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN:

Planprogram:
Siden KDP for Åsane sentrale deler (2006) er sagt å gjelde foran gjeldende kommuneplan (KPA 2010), innebærer det at planforslaget legger opp til nye utbyggingsformål, og dermed skal konsekvensutredes, jf. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Som del av planarbeidet er det derfor utarbeidet et forslag til planprogram, som fastsetter hva som utredes som en del av konsekvensutredningen. Planprogrammet legges med dette ut til offentlig ettersyn.

I planprogrammet er det formulert to utbyggingsalternativ som skal konsekvensutredes, i tillegg til 0-alternativet. 

Informasjon og medvirkning:
Forslag til planprogram sendes til offentlige høringsinstanser. Planprogrammet kan lastes ned fra Opus Bergen AS sine nettsider: www.opus.no under fanen «planvarsel». Grunneiere i området og andre berørte parter som varsles med dette brevet kan også få tilsendt forslag til planprogram fra Opus Bergen AS ved forespørsel.

Innspill til oppstartsmeldingen/planprogrammet:
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller via vår nettside. Her finner en også varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune. Det bør fremkomme om merknaden gjelder innholdet i planprogrammet eller selve reguleringsarbeidet.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i merknader refereres til prosjektnummer P14003.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 07.08.2017.

Videre saksgang:
Etter at planprogrammet har vært på høring, skal planprogrammet fastsettes av Bergen kommune. Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger