Morvikveien 7-9

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 varsles det med dette igangsetting av privat reguleringsarbeid for Åsane, gnr. 187 bnr. 4, 25 mfl. Morvikveien 7-9, Bergen kommune. 

MELDING OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID:

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 varsles det med dette igangsetting av privat reguleringsarbeid for Åsane, gnr. 187 bnr. 4, 25  mfl. Morvikveien 7-9, Bergen kommune. 

Med privat reguleringsplan mener en:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Kruse Smith Eiendom AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt, og planområdet er på ca. 32 daa. Området har noe bebyggelse i nord, både næring og boligbebyggelse. Deler av Morvikveien og veien Torvfjellet inngår i planområdet. I vest avgrenses planområdet i hovedsak av eiendommer like vest for Morvikveien, og mot øst av eiendommene øst for Torvfjellet. Knausen i nord danner grense mot nord. Mot sør grenser plan til boliger, veiareal, samt Kvernevik renseanlegg. 

Planstatus
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel 2010-2021 satt av til formålet bebyggelse og anlegg. Det meste av planområdet er uregulert. Morvikveien er regulert i reguleringsplan for Fv. 241 Åstveit – Ladeberget, strekningen Kvernevika Morvikbekken, vedtatt i 1976. I sørvest er reguleringsplan for gnr. 186 Tertnesveien – Morvikveien mm, fra 1965. En mindre del av planområdet er regulert i reguleringsplan for gnr. 185, bnr. 2, gnr. 187, bnr. 233 m. fl., Kvernevik renseanlegg, vedtatt 2013.

Formålet med planen:
Forslagsstiller ønsker å bygge blokkbebyggelse med leiligheter på nedre del av planområdet langs Morvikveien. På øvre del av planområdet langs nedsiden av Torvfjellet er det aktuelt å regulere for frittliggende småhusbebyggelse.

Bergen kommune har vurdert at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger og har anbefalt oppstart av planarbeidet.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt Opus Bergen AS, tlf. 55 21 41 50 eller e-post: post@opus.no.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller via vår nettside. Her finner en også varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P17018.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 24.06.2017.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

 

OPUS Bergen AS

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger