Møllendalsvegen 54

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av privat reguleringsendring for gnr 163 bnr 20 m.fl., Møllendalsveien, Bergenhus, Bergen kommune.

Med privat planarbeid menes:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Veidekke Eiendom AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Bergenhus bydel. Planområdet grenser mot eksisterende boligbebyggelse i sør, i nord nordvest mot Store Lungegårdsvann og Møllendalselven, og nylig oppgradert byrom/torg i vest. Selve utbyggingsområdet omfatter hovedsakelig eiendommene 163/579 og 163/20. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt varselkart og er på ca 11,3 daa. Planområdet omfatter areal for rigg- og anleggsområde vest for Møllendalselven. Plangrensen kan reduseres i løpet av planprosessen.

Planstatus

I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som sentrumsformål.
I forslag kommuneplan 2018 er området vist som Byfortettingssone og Sentrumskjerne.
I gjeldende reguleringsplan (Plan id 19410000 Bergenhus. Gnr 163 bnr 1. 9 m.fl.. Møllendal øst.) er utbyggingsområdet regulert til annet kombinert byggeformål.

Formålet med planen
Formålet med planen er å tilrettelegge for videreutvikling av bolig i kombinasjon med næring og/eller publikumsrettet virksomhet på bakkeplan. Endelig arealformål vil det bli tatt stilling til i planprosessen. Tilkomst til planområdet vil løses via parkeringskjeller i Møllendalsveien 62.

Det er utført en vurdering av det aktuelle tiltaket i henhold til i Forskrift om konsekvensutredninger som viser at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Virkninger av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Innspill til oppstartsvarselet
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. 

Post: 

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

e-post:

post@opus.no

 

nett:

www.opus.no

via fanen «Planvarsel»

 Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P18001.

 Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 25.10.2018.

OBS: Det ble informert i varselbrev som ble sendt i posten at planprogram ligger på nettsiden. Planprogrammet er ikke laget enda, men blir utarbeidet parallelt med reguleringsplanen. Det vil sendes ut eget varsel til alle berørte parter når planprogrammet legges ut på offentlig høring.

Vidare saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Vennlig hilsen

Opus Bergen AS

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger