Møllendal bolig

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr 163 Bnr 577 mfl, Møllendalsveien 63, Bergenhus bydel, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Jahra Eiendom AS.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt og er ca. 6,7 daa stort. Planområdet er satt av til sentrumsformål i Kommuneplanens arealdel (planid. 60910000). I Kommunedelplan Store Lungegårdsvann, Søndre del, (planid. 16850000) er planområdet satt av til annet byggeområde og krav om reguleringsplan. Planområdet er uregulert i dag. Forslag til planområdet omfatter også tomt gnr. 163 bnr. 17, tomten er i dag uregulert og kommunen ønsker en felles reguleringsplan. Videre grenser plangrensen til reguleringsplan for Møllendal øst (planID 19410000).  

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bolig med næring eller forretning i 1. etasje eller i eget bygg.  

I forbindelse med planarbeidet skal verneverdien for deler av eksisterende bebyggelse vurderes.  Tomteutnyttelsen vil være i tråd med kommunedelplanen.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:

OPUS Bergen
AS Strandgaten 59
5004 Bergen

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.     

Frist for merknader er satt til 28.12.15.      

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.     

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt til


Har du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger