Mindeporten

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om igangsetting av privat detaljregulering for Årstad, gnr. 17 bnr. 15 mfl. Delfeltene S3 og S4 Mindemyren, Bergen kommune.

Med privat planarbeid menes:
Privat reguleringsplan etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for sakshandbehandling. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Frydenborg Eiendom II AS. 
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i kartutsnittet, og utgjør ca. 25 daa. Planområdet er avgrenset av Fjøsangerveien i vest, bybanetraseen/bybanestoppet for bybanen til Fyllingsdalen i nord, Conrad Mohrs vei i øst og den planlagte nye rundkjøringen med tilhørende armer mot Fjøsangerveien og Conrad Mohrs vei i sør.

Planstatus
I utgangspunktet skal områdereguleringen for Mindemyren legges til grunn for planarbeidet, arealplan-ID 61140000. Planforslaget må imidlertid også vurderes i forhold til forslaget til ny KPA 2016. Her fremkommer det blant annet at bestemmelsene om parkering og støy i KPA 2016 skal gjelde foran områdereguleringen. I forslaget til ny KPA 2016 ligger hoveddelen av planområdet i byfortettingssonen. Nordre del inngår i sentrumskjernen (S22) rundt kommende bybanestopp. I forslaget til bestemmelser er det krav om samlet plan for hele S22. Fagetaten vurderer det slik at denne sentrumskjernen kan reguleres ved hjelp av tilliggende private planforslag.  

Formålet med planen:
I den delen av planområdet som ligger mellom Kanalveien og Fjøsangerveien planlegges næringsbebyggelse, som kontor, forretning, hotell, servering. Mellom Kanalveien og Conrad Mohrs vei planlegges i all hovedsak boligbebyggelse, med kontor i sør og forretning på gateplan i nord. Det meste av bebyggelsen i planområdet planlegges revet.

Bergen kommune som planmyndighet har konkludert med at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Dette med bakgrunn i at planområdet er konsekvensutredet i områdereguleringen for Mindemyren. Forskriftens § 6 b. unntar fra konsekvensutredningsplikt«..reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen».

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt Opus Bergen AS, tlf. 55 21 41 50 eller e-post: post@opus.no.

Innspill til oppstartsmeldingen:
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller via vår nettside. Her finner en også varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P16033

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 20.10.2017.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger