Mindemyren, delfeltene S8/S10

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om igangsetting av privat detaljregulering for Årstad, gnr. 15 bnr. 210 m.fl., Bergen kommune. Området utgjør delfeltene S8 og S10 i plan for Mindemyren (arealplan-ID 61140000).

Med privat planarbeid menes:
Privat reguleringsplan etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandling. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Forslagsstiller er Bonava Norge AS. 
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i kartutsnittet, og utgjør ca. 37,5 daa. Området omfatter flere bygg knyttet til Tine Meiereies virksomhet og annen næringsvirksomhet. Planområdet er avgrenset av Kanalveien med kommende bybanetrasé i vest, Minde allé i nord, boligområde i øst og næringsareal i sør i form av NRK Hordaland. Planområdet kan komme til å bli redusert i løpet av planprosessen.

Planstatus
Planområdet er vist som Industri/kontor/lager (I/K/L 7) med reguleringsformål «næringsbebyggelse» og hensynssone «omforming» i kommuneplanens arealdel 2010‐2021 (KPA 2010). I utgangspunktet skal områdereguleringen for Mindemyren legges til grunn for planarbeidet (arealplan-ID 61140000). Både S8 og S10 reguleres her til sentrumsformål. Planområdets vestre del, samt en stripe i nord inkluderer noe areal som er regulert i Bybanen Bergen sentrum - Fyllingsdalen, Mindemyren (arealplan-ID 64860000). Helt i øst berører planområdet samferdselsanlegg i reguleringsplan for sentrale deler av Wergeland (arealplan-ID 61160000). I sør inntas et mindre areal som også omfattes av plan under arbeid Mindemyren, delfelt 7 (65090000). Planforslaget må vurderes mot forslaget til ny KPA 2016. I forslaget til ny KPA 2016 legges hoveddelen av planområdet i byfortettingssonen.  

Formålet med planen:
I den nordlige delen av planområdet (S10) som ligger mellom Kanalveien og Minde Allé planlegges en kombinasjon av kontor, forretning, varehus og bolig. Hovedtrekk i eksteriør på byggene tapperiet og administrasjonsbygget skal bevares i en slik utstrekning at anlegget beholder sin integritet som kulturminne. Videre sør, ved Kanalveien (S8), planlegges hovedsakelig boligbebyggelse, kombinert med forretning og kontor, samt barnehage.

Bergen kommune som ansvarlig myndighet har konkludert med at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Dette med bakgrunn i at planområdet er konsekvensutredet i områdereguleringen for Mindemyren. Forskriftens § 6 b. unntar fra konsekvensutredningsplikt «...reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen».

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt Opus Bergen AS, tlf. 55 21 41 50 eller e-post: post@opus.no.

Innspill til oppstartsmeldingen:
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller via vår nettside. Her finner en også varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

E-post: post@opus.no

Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P17034

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 17.11.2017.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger