Lønvarden

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Gnr 9 Bnr 17, Lønvarden, Askøy kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstillere er Boetablering AS og Askøy Tomteselskap.
Opus Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt. I gjeldende kommuneplan grenser planområdet til regulerte boligareal i sør og øst, og til LNF område i nord og vest. Planområdet er ca. 40 daa stort og er i kommuneplanens arealdel vist som boligområde. Planområdet er regulert til bolig (område B3) i plan 133 Lønvarden. 

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppføring av boligbebyggelse, fortrinnsvis leilighetsbygg og rekkehus med tilhørende infrastruktur.

Tiltaket er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket er vurdert slik at det ikke er konsekvensutredningspliktig. 

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene. 

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.   

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.  

Frist for merknader er satt til 04.01.15.   

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Bergen kommune for behandling.   

Etter 1. gangs behandling sendes planen på høring og legges ut til offentlig ettersyn før videre politisk behandling. Det vil da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger