Lønvarden

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1, 12-3,12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om at det skal settes i gang arbeid med mindre endring av reguleringsplan ved Lønvarden, Gnr 10 Bnr 584 og Gnr 10 Bnr 323 m.fl., Askøy kommune.

Forslagsstiller:
Forslagsstiller er AB Invest II AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet:
I høringsforslag til ny kommuneplan 2012 – 2023 er planområdet avsatt til boligformål.

I gjeldende reguleringsplan (Plan 133-01 Mindre endring av vegtrasé Lønvarden) er planområdet regulert til veg, gangsti, friluftsområde, felles lek og bolig.

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet i vedlegg, og planområdet er ca 13 daa.

Formålet med reguleringsendringen:
Formålet med reguleringsendringen er å foreta en mindre justering av vegtrasé på grunn av hensyn til vann-, avløps- og vegprosjekteringen for hele Lønvarden-området.

Endringen som nå varsles er en planmessig formalisering av den eksisterende, grovplanerte anleggsvegen som allerede er bygget. Dette vil si at planendringen vil bli tilpasset linjeføringen for dagens anleggsveg. Det vil altså være minimale avvik i endelig bygd trasé og anleggsveg i linjeføringen. Når det gjelder høyde på veg, så vil ferdig bygd veg ligge ca. 65 cm over anleggsvegen som i dag går gjennom det varslede planområdet.

Avkjørsel mot fylkesveg 212 Follesevegen påvirkes ikke av endringen.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning:
For merknader og nærmere informasjon, kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no, vanlig post:

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 

Frist for merknader er satt til 18.12.15.

Videre saksgang:
Etter at meldingsfristen er ute vil planforslag for planområdet bli utarbeidet for deretter å bli sendt Askøy kommune for saksbehandling.

Dersom det ikke kommer vesentlige merknader vil endringen kunne behandles som en mindre reguleringsendring etter pbl § 12-14, som kan sluttbehandles administrativt i kommunen. Ved vesentlige merknader vil planendringen sluttbehandles politisk.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger