Lønningsveien

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av privat reguleringsendring for gnr 110 bnr 70 m.fl., Lønningsvegen, Ytrebygda, Bergen kommune.

Forslagsstiller er Lønningen Eiendom Bergen AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Ytrebygda bydel. Området er lokalisert nord for Fleslandsvegen, vest for Lønningsvegen og grenser mot eksisterende næringsområder.  Selve utbyggingsområdet omfatter eiendommen 110/70. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor og er på ca 48,8 daa. Plangrensen kan reduseres i løpet av planprosessen.

Planstatus
I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som bebyggelse og anlegg. I gjeldende reguleringsplan (Plan id 15150001 Lønningen II) er utbyggingsområdet regulert til industri.

En mindre del av området er regulert som Lufthavn (Plan id. 61710000 Bergen Lufthavn Flesland).

Formålet med reguleringsendringen
Formålet med reguleringsendringen er å øke utnyttelsesgraden i planområdet. Det vil reguleres for kombinert næringsformål. Aktuelle virksomheter i planområdet vil være industri/engros/lager/kontor/tjenesteyting/forretning/parkering og hotell. Endelig arealformål vil det bli tatt stilling til i planprosessen.

Det er utført en vurdering av det aktuelle tiltaket i henhold til i Forskrift om konsekvensutredninger. I henhold til tilbakemelding fra Bergen kommune utløser planarbeidet ikke konsekvensutredning, da planlagt reguleringsformål i hovedsak er avklart gjennom overordnet plan. 

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, faks 55 21 41 60, e-post post@opus.no.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger