Løbergsalleen

I medhold av plan og bygningsloven §12-8 varsles det med dette igangsetting av privat reguleringsarbeid for Årstad, Gnr. 15 Bnr. 79 mfl. Løbergsalleen, Bergen kommune. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Mia Eiendom Bergen AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt, og planområdet er på ca. 16 daa. Planområdet avgrenses av E39 Fjøsangerveien i øst og boligbebyggelse i nord, vest og sør.

Planstatus
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel 2010-2021 satt av til formålet bebyggelse og anlegg. Området ligger innenfor Kommuneplanens samfunnsdel 2030 og Strategisk Temakart Bergen 2030 sitt utvidede sentrumsområde hvor det skal satses på byfortetting. I eksisterende reguleringsplan Årstad/Fana. Mindereguleringen (1920) planID 30010000, er området vist som bebyggelse. Planområdet inngår også i reguleringsplan for Årstad. Undergang i E 39 Fjøsangerveien (2006), planID18070000. Den planlagte bybanetraséen mellom Sentrum og Fyllingsdalen berører planområdet i reguleringsplan Fyllingsdalen/Årstad. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 3. Mindemyren – Fyllingsdalen (pågående), PlanID 64050000.

Formålet med planen
Forslagsstiller ønsker å bygge blokkbebyggelse med leiligheter på deler av planområdet. Det kan også være aktuelt med næringsbygg langs Fjøsangervegen som også kan fungere som støyskjerm. Handel er ikke aktuelt. 

Bergen kommune har vurdert at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Innspill til oppstartsmeldingen
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes

Opus Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

eller sendes elektronisk via linken ”Planvarsel” under. Her ligger også notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P16078.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger