Litleåsvegen

I medhold av plan og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8, varsles det igangsetting av privat reguleringsarbeid for gnr 207, bnr 183 m. fl., Litleåsvegen, Åsane bydel, Bergen kommune.

Forslagsstiller 
Forslagsstiller er Sognnes Eiendom AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen. 

Planområdet
Planområdet er lokalisert i Litleåsvegen ved Storåsen på Rolland i Åsane. Planområdet er ca 185 daa og er avgrenset som vist på kartet under. Planområdet grenser til Storåsen, boliger og næring, samt tilhørende veger. Oppstart av arbeid med planen ble først varslet i brev av 10.10.2012. Planens utstrekning er endret en gang som varslet i brev av 27.08.13. Det varsles nå, etter ønske fra Bergen kommune, om ny endring av planavgrensning. I forhold til forrige varsling er planområdet utvidet til å omfatte gnr 207 bnr 99, og vegen som går nord for Litleåsvegen parallelt med denne, se vedlegg.  

Planstatus
Planområdet er avsatt til industri/kontor/lager i kommuneplanens arealdel og regulert til industri i gjeldende reguleringsplan (Åsane. Rolland-Storåsen, plannummer 3680000, fra 1972). I kommunedelplanen for Åsane sentrale deler er området avsatt til industri/lager.

Formål 
Formål med planarbeidet er å utvide og fastlegge rammer for næringsarealet. Det er en målsetting å regulere til fleksible næringsformål. Det planlegges ikke utvidelse over 15000m² BRA.
Tiltaket er vurdert slik at det ikke er konsekvensutredningspliktig. 

Informasjon, medvirkning og merknader
For mer informasjon, kontakt Opus Bergen AS. Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes 

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen 

eller sendes på e-post til post@opus.no.  

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger