Lilandsjordet

I henhold til Plan og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om igangsetting av privat detaljregulering for Lilandsjordet nord, gnr 111 bnr 3 m.fl., i Ytrebygda, Bergen kommune.

Med privat planarbeid menes:
Privat reguleringsplan etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for sakshandbehandling. 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Kokstad Property AS. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger på Lilandsjordet og utgjør totalt ca. 554,4 daa. Området er avgrenset som vist på vedlagt plankart. 

I dag er området et større landbruksområde med internvegsystem. Arealet er fordelt mellom dyrket mark, innmarksbeite, skog, myr, internveger og enkelte, spredte eneboliger. Det er en gård i området som driver med gressproduksjon.

Planområdet grenser til Flyplassvegen og Bybanetraséen til Flesland mot nord. Tvers over veien, på Kokstadflaten, ligger et større område for industri, kontor og lager.  Mot vest grenser området til Bergen lufthavn Flesland, mens sentrumsområdet Blomsterdalen ligger sørøst for området. Sør for området er en blanding av grøntområder, bygg, anlegg, boliger og fotballbaner. Hovedadkomst til planområdet er fra Fv. 176 Lilandsvegen, sør i planområdet.

Planstatus
Planområdet er i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2010-2021 i hovedsak avsatt til LNF-område. I kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (KDP BLÅE), som ble vedtatt 27.09.17, er arealformålet imidlertid endret fra LNF og grønnstruktur til industri og lager (I/L 6). Det skal ifølge bestemmelsene til KDP BLÅE §22.3 utarbeides felles planprogram for hele feltet. Dette vil bli gjort parallelt med arbeidet med denne detaljplanen. KDP BLÅE vil bli inkorporert i ny kommuneplanens arealdel (KPA 2016).

Formålet med planen
Formålet med planen er å utvikle området til et bærekraftig næringsområde med gode kvaliteter. En ønsker å tilrettelegge for bedrifter som er arealkrevende og samtidig skape en mangfoldig næringspark som kan gi gode synergieffekter for bedriftene som etablerer seg her. Det tillates etablert industri, lager og næringsvirksomhet, men ikke kjøpesenter og detaljhandel. Arealkrevende virksomhet for I/L6 er særlig knyttet til bilbutikker og verksteder. I første omgang vil det bli etablert en midlertidig adkomst til planområdet fra vest. Områdets fremtidige veiløsning skal skje via nytt toplans kryss på Kokstad, i tråd med KDP BLÅE.

Virkninger av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene. 

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Innspill til oppstartsvarselet
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. 

Post: 

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

e-post:

post@opus.no

 

nett:

www.opus.no

via fanen «Planvarsel»

 Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P15080.

 Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innspill er satt til 07.02.2018.

OBS: Det ble informert i varselbrev som ble sendt i posten at planprogram ligger på nettsiden. Planprogrammet er ikke laget enda, men blir utarbeidet parallelt med reguleringsplanen. Det vil sendes ut eget varsel til alle berørte parter når planprogrammet legges ut på offentlig høring.

Vidare saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

Vennlig hilsen

Opus Bergen AS

Frist for merknader er satt tilHar du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger