Lilandsjordet Nord - utvidet varsel

I medhold av plan og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet utvidet plangrense for reguleringsplan Ytrebygda. Gnr 111 Bnr 3 m.fl., Lilandsjordet nord, Bergenhus bydel, Bergen kommune.

Med privat reguleringsplan mener en:
Privat reguleringsplan etter PBL § 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for sakshandbehandling.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Kokstad Property AS
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Ytrebygda bydel og er avgrenset som vist på vedlagt kart. Det ble varslet oppstart av privat reguleringsplanarbeid 20.12.2017.

I dag er området et større landbruksområde med internvegsystem. Arealet er fordelt mellom dyrket mark, innmarksbeite, skog, myr, internveger og enkelte, spredte eneboliger. Det er en gård i området som driver med gressproduksjon.

Planområdet grenser til Flyplassvegen og Bybanetraséen til Flesland mot nord. Tvers over veien, på Kokstadflaten, ligger et større område for industri, kontor og lager. Mot vest grenser området til Bergen lufthavn Flesland, mens sentrumsområdet Blomsterdalen ligger sørøst for området. Sør for området er en blanding av grøntområder, bygg, anlegg, boliger og fotballbaner. Hovedadkomst til planområdet er fra Fv. 176 Lilandsvegen, sør i planområdet.

Formålet begrenset varsel
Formålet med varselet er å utvide planområdet for å sikre areal til;
- Utvide Flyplassvegen fra to til fire felt.
- Mulig utviding av Kokstad rundkjøring.
- Kryssing av veg for fotgjengere.
- Sykkelvei på sørsiden av Flyplassvegen.

Planområdets nye areal er illustrert i vedlegg.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
Varselbrevet sendes til eiendommer i som er direkte påvirket av utvidelsen av plangrensen. For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Innspill til begrenset varsel
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. Her ligger varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

OPUS Bergen AS
Strandgaten 59
5004 Bergen

e-post: post@opus.no

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P15080.
Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune – dette vil ivaretas av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.


OPUS Bergen AS
Heidi Rosendahl Lindebotten
Vedlegg: Kartskisse

Frist for merknader er satt til


Har du kommentarer til planvarselet, send en melding til oss her.Ledige stillinger

Alle stillinger